سنسور (Sensor)

  • سنجش میزان فاصله سپر خودرو تا موانع
  • دارای چهار یا دو (به صورت دلخواه) برای اندازی گیری فاصله
  • هشدار دهنده صوتی نزدیک شدن به مانع
  • قابل استفاده برای سپر جلو و سپر عقب خودرو
  • دقت بالا و حساسیت بالای سنسور ها

عضویت در خبرنامه